Mathias-Design      -       Algemene Voorwaarden, versie 1      -      1 juli 2009

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden als PDF-bestand

For foreign visitors:
These "Terms and Conditions" are only aviable in Dutch.
If you use a translated version (eg by google translate) only the Dutch version applies.

 1. Algemeen.

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mathias-Design en een Wederpartij, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

  2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment nietig zijn of vernietigd mochten worden, of indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan:

   1. blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing,

   2. zal zo veel als mogelijk naar doel en strekking van deze algemene voorwaarden worden gehandeld.

  4. Daar waar in deze voorwaarden “Schriftelijk” staat wordt hier tevens onder verstaan “Email”.

 2. Offertes en aanbiedingen.

  1. Alle offertes en aanbiedingen van Mathias-Design betreffen het verrichten van arbeid en het leveren van materialen ten behoeve van unieke speciaal voor de Wederpartij ontworpen of te ontwerpen producten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

  2. Alle offertes en aanbiedingen van Mathias-Design hebben een geldigheidsduur van 30 dagen met uitzondering van aanbiedingen op de website van Mathias-Design, deze zijn slechts geldig zolang deze gepubliceerd staan op deze website.

  3. Een offerte of aanbieding vervalt indien de materialen en / of de machines en / of de capaciteit voor het verrichten van arbeid, met betrekking tot de offerte of aanbieding in de tussentijd niet meer bij Mathias-Design beschikbaar zijn.

  4. Mathias-Design kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mathias-Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte of aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  6. De in een offerte of aanbieding aan consumenten, niet vertegenwoordigend een: bedrijf; stichting; vereniging of andere vorm van niet natuurlijk persoon, vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten. Offertes aan niet consumenten zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  7. De in een offerte of aanbieding genoemde maten, gewichten en kleuren zijn indicatief.

 3. Totstandkoming overeenkomst, informatie t.b.v. uitvoering opdracht, leveringstermijn, prijswijziging.

  1. Er is pas dan sprake van een overeenkomst tussen Mathias-Design en een Wederpartij als aan onderstaande voorwaarden, 3.1a t/m 3.1d is voldaan:

   1. Mathias-Design heeft van Wederpartij een schriftelijke opdracht ontvangen,

   2. de opdracht betreft een volledige offerte of aanbieding van Mathias-Design,

   3. Mathias-Design heeft van Wederpartij alle voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie ontvangen en goedgekeurd,

   4. Mathias-Design heeft de opdracht schriftelijk bevestigd aan de Wederpartij.

  2. Wederpartij verklaart door het aangaan van een overeenkomst met Mathias-Design dat alle door de Wederpartij geleverde informatie, hieronder tevens te verstaan afbeeldingen, software en overige beschrijvingen, juist is en vrij van rechten, hieronder tevens te verstaan vrij van rechten van derden.

  3. De leveringstermijn is opgenomen in de offerte of aanbieding van Mathias-Design en daarmee onderdeel van de overeenkomst. De leveringstermijn gaat in zodra Mathias-Design betaling van de eerste factuur inzake de overeenkomst heeft ontvangen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nooit leiden tot prijswijziging en of schadevergoedingen in welke vorm dan ook aan de Wederpartij.

  4. Prijswijziging is alleen mogelijk indien deze prijswijziging voortvloeit uit een op Mathias-Design rustende verplichting ingevolge de wet.

 4. Koop op afstand.

  1. Mathias-Design biedt onder andere via haar website de mogelijkheid tot “koop op afstand”. Hierbij zijn alle wettelijke bepalingen conform het Nederlands recht van toepassing doch uitsluitend voorzover ze gelden voor persoonlijke op verzoek van de Wederpartij vervaardigde producten.

 5. Betaling, incassokosten en eigendomsvoorbehoud.

  1. Mathias-Design zal binnen 5 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst een factuur sturen aan wederpartij.

  2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Mathias-Design aan te geven wijze.

  3. Bij niet tijdige betaling:

   1. zal Mathias-Design de Wederpartij hiervan 14 dagen na verstrijken van de betalingstermijn en vervolgens één maal per maand schriftelijk in kennis stellen,

   2. is de Wederpartij voor elke in kennis stelling een vergoeding verschuldigd van € 10,00.

   3. is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand.

   4. komen alle door Mathias-Design te maken kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Wederpartij.

  4. Alle door Mathias-Design in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Mathias-Design totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Mathias-Design gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 6. Garanties en reclames.

  1. Alle door Mathias-Design te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen die daaraan gesteld kunnen worden voor het doel waarvoor ze vervaardigd zijn en bij normaal gebruik in Nederland.

  2. De garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering. Indien de door Mathias-Design verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

  3. De garantie geldt niet bij:

   1. gebruik van producten voor andere doelen dan waarvoor ze vervaardigd zijn,

   2. slijtage en of verkleuring ten gevolge van chemicaliën, waaronder tevens te verstaan schoonmaak- en wasmiddelen,

   3. slijtage ten gevolge van onoordeelkundig of overmatig gebruik,

   4. overmatige verkleuring ten gevolge van langdurige blootstelling aan extreme hitte en of zonlicht.

  4. Indien de Wederpartij beroep doet op garantie, dient de Wederpartij dit binnen de garantietermijn schriftelijk te melden aan Mathias-Design.

  5. De Wederpartij dient bij ontvangst van de goederen deze te controleren. Mocht het geleverde niet in overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen dan dient de Wederpartij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week schriftelijk te melden aan Mathias-Design.

  6. Als de Wederpartij beroep doet op garantie of onjuiste levering, dan zullen Mathias-Design en de Wederpartij in gezamenlijk overleg een voor beide partijen aanvaardbare oplossing vaststellen.

  7. Retourzendingen worden door Mathias-Design uitsluitend geaccepteerd als hiervoor vooraf door Mathias-Design toestemming is verleend. Kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de Wederpartij.

 7. Aansprakelijkheid.

  1. Mathias-Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade in de ruimste zin van het woord.

  2. Mathias-Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mathias-Design is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onrechtmatige en / of onvolledige gegevens.

  3. Indien Mathias-Design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mathias-Design beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

 8. Vrijwaring.

  1. De Wederpartij vrijwaart Mathias-Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Mathias-Design toerekenbaar is.

  2. Indien Mathias-Design door derden mocht worden aangesproken, dan komen alle kosten en schade aan de zijde van Mathias-Design en derden integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 9. Intellectuele eigendom.

  1. Alle door Mathias-Design in het kader van de overeenkomst gemaakte ontwerpen, hieronder tevens te verstaan computer software, blijven volledig eigendom van Mathias-Design en mogen door Mathias-Design ook voor andere doeleinden gebruikt worden voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis aan derden wordt gebracht.

 10. Bescherming persoonsgegevens.

  1. Mathias-Design verklaart dat alle door de Wederpartij geleverde persoonsgegevens uitsluitend in haar eigen bestand zullen worden vastgelegd en gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en garantie daarop, alsmede voor andere doelen waarvoor door de Wederpartij uitdrukkelijk toestemming is verleend.

  2. Mathias-Design verklaart dat ze zorgvuldig zal omgaan met alle verzamelde persoonsgegevens en deze op eerste verzoek van de Wederpartij zal aanpassen of verwijderen uit haar verzameling voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

 11. Overmacht.

  1. In geval van overmacht meldt de partij waarbij deze situatie zich voordoet dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen aan de andere partij. Blijft deze melding achterwege, dan is er geen sprake van overmacht.

  2. In geval van overmacht treden partijen in onderling overleg om te bepalen op welke wijze met deze situatie om te gaan.

  3. Indien de overmachtsituatie langer dan 60 dagen aanhoudt is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, doch uitsluitend voor het deel van de overeenkomst dat nog niet uitgevoerd is.

 12. Toepasselijk recht en geschillen.

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mathias-Design partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden.

  1. Deze voorwaarden staan voorzien van versienummer en datum op de website van Mathias-Design: www.mathias-design.com.

  2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Mathias-Design.

  3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.